Fundacja SCCS w Zabrzu

KRS: 0000219230

Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca

41-800 Zabrze, ul. Wolności 182

I piętro, pok. 48

NIP: 648-251-70-05

Regon: 278324069

KRS: 0000219230

Santander Bank Polska S.A.

Nr konta:

08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

IBAN PL 08 1090 2037 0000 0001 0321 0905

SWIFT WBKPPLPP


Pomoc dla UKRAINY

78 1090 1766 0000 0001 4440 0813

Copyright © 2016 SCCS

Design & code by SWIFT

Aktualności

Powrót do listy aktualności

Konkurs Walentynkowy

Dzień Świętego Walentego, to dzień dobry dla każdego!
W tym dniu wszyscy to wyznają, że chcą kochać i kochają!

Kochani,

Rusza Walentynkowa Akcja Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca!

Walentynkowy Konkurs Plastyczny.
 

Tematem przewodnim jest – dokładnie, tak jak zawsze SERCE. W tym roku ma tytuł  – „Kocham zdrowym SERCEM”.
 

 

Konkurs ten skierowany jest do wszystkich Dzieci i oczywiście Młodzieży, po transplantacji serca, przed i po zabiegach

kardiologicznych oraz wszystkich tych, którzy wspierają naszą Fundację i Program „Tak dla Transplantacji”.

Więc jeśli sądzisz, że potrafisz rysować, malować, umiesz połączyć ciekawą formę graficzną, szydełkujesz lub robisz

intrygujące zdjęcia mamy coś specjalnego dla Ciebie! 

 

    To idealna okazja pokazaniu światu swojego talentu!
 
Nie zwlekaj! Sława i atrakcyjne nagrody czekają!  Wszystkie niezbędne informacje dotyczące Konkursu prezentujemy w poniższym Regulaminie Konkursu.
 
To do dzieła!    Czekamy do 14 lutego 2023 r.!

 

                                                  REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  "Kocham zdrowym SERCEM"

§ 1
Cele Konkursu 
Celem Konkursu jest: 
1) zachęcenie rodziców, dzieci i młodzieży do czynnego zainteresowania się tematyką transplantologii, 
2) skierowanie uwagi najmłodszych na zmiany, jakie nastąpiły w nich i w ich otoczeniu od czasu transplantacji, 
3) popularyzowanie wiedzy o transplantologii, 
4) promocja Programu „Tak dla Transplantacji”, 
5) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży. 

§ 2
Organizator Konkursu 
1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
2. Adres Organizatora: 
Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze
tel.: 722 002 727, 698 623 808
e-mail: biuro@fundacjasccs.pl  
3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: 
Alicja Chachaj
Tel.: 698 623 808
e-mail: achachaj@fundacjasccs.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. 

§ 3
Założenia organizacyjne 
1. Organizacja konkursu oraz nagrody są współfinansowane ze środków Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz poczty elektronicznej. 
3. Udział w konkursie jest bezpłatny. 
4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 
niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 
5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp., zdjęcia, plakaty, rzeźba itp.). 
6. Prace nie będą oceniane według kategorii wiekowych.
7. Tematyka prac obejmuje zakres tematu Konkursu – „Kocham Zdrowym SERCEM”. 
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji tematu transplantologii oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie. 
9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 
10. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac. 
11. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. 
12. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu. 
13. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. 

§ 4
Ocena prac konkursowych: 
1. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, rozstrzygnie Konkurs, wyłaniając laureatów. 
2. O wyniku konkursu nie decyduje data nadesłania prac. 
3. Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą, przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) lub drogą e-mailową (e-mail Fundacji: biuro@fundacjasccs.pl ) do dnia 14 lutego 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 
Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze
Z dopiskiem „Kocham zdrowym SERCEM”.
4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Prezesa Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
5. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób: 
1) trafność doboru tematu pracy, 
2) jakość wykonania, 
3) oryginalność, kreatywność.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu 
1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej 
Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu http://www.fundacjasccs.pl 
2. Osoby nagrodzone oraz zostaną powiadomione telefonicznie lub emailowo o wynikach Konkursu w terminie do 21 lutego 2023 r.
3. Od marca 2023 r. prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do konkursu, będą prezentowane na stronie Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu http://www.fundacjasccs.pl

§ 6
Nagrody główne i dodatkowe 
1. Organizator przyzna trzy nagrody główne (rzeczowe) 
I miejsce: 
dla autora projektu – koszulka programowa Tak dla Transplantacji oraz upominek
II miejsce: 
dla autora projektu – książka oraz upominek
III miejsce: 
dla autora projektu – książka, zestaw kredek oraz upominek.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego Konkursu. 
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 
4. Organizator wręczy nagrody główne, jak i wyróżnienia osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (za potwierdzeniem odbioru). 

Partnerzy fundacji